Algemene voorwaarden

 

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Artikel 3 – Aanbod
 • Artikel 4 – Overeenkomst
 • Artikel 5 – Herroepingsrecht
 • Artikel 6 – De prijs
 • Artikel 7 – Aanbiedingen
 • Artikel 8 – Garantie
 • Artikel 9 – Levering
 • Artikel 10 – Overmacht
 • Artikel 11 – Klachtenafhandeling
 • Artikel 12 – Geschillen

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Toetiefroetie Bottles V.O.F.
Handelend onder de naam: Toetiefroetie

Vestigingsadres: Esdoorngaard 23, 5283EV, Boxtel
Telefoonnummer: +31640850963 & +31639237581
E-mailadres: info@toetiefroetie.com

KvK-nummer: 70530904
Btw-nummer: NL858361139B01

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel elk aanbod van Toetiefroetie Bottles V.O.F., in het vervolg genoemd als ondernemer, als op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten dient de consument akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn opgenomen op de internetsite van de ondernemer. Op verzoek zendt de ondernemer een schriftelijk exemplaar. De ondernemer behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene voorwaarden of bedingen van derden niet door de ondernemer erkend.
 4. De ondernemer garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit in het betreffende aanbod vermeld.
 2. Elk aanbod bevat een nauwkeurige en complete omschrijving van de aangeboden zaken. Elke omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het betreffende aanbod door de consument mogelijk te maken. Ook bevat elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de verplichtingen en rechten zijn die aan het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod. Dit gaat onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3, en de consument dient hierbij te voldoen aan de bij artikel 3 gestelde voorwaarden.
 2. De ondernemer bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, indien de overeenkomst met de consument elektronisch is aanvaard. Zolang de ondernemer deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Bij het betalen, dat via elektronische weg geschiedt, zal de ondernemer daartoe passende maatregelen met betrekking tot veiligheid in acht nemen. Ook treft de ondernemer passende technische maatregelen ter beveiliging van de overeenkomst.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, overeenkomstig aan de Wet Koop op Afstand (Art. 7:5 BW), heeft de consument gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen het recht de overeenkomst te ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op het moment dat de geleverde zaken door de consument ontvangen zijn.
 3. Indien de consument na afloop van deze bedenktijd de geleverde zaken niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument dient, alvorens over te gaan op terugzending, binnen de bedenktijd een schriftelijke melding hiervan te maken bij de ondernemer. Hieronder wordt bijvoorbeeld een middel van bewijs van postbezorging verstaan. De terugzending dient te geschieden in originele verpakking, inclusief originele documentatie, en in originele staat verkerend.
 4. Indien de zending door de consument is gebruikt, of op enige wijze beschadigd is geraakt, vervalt het recht op ontbinding.
 5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, zorgt de ondernemer ervoor dat het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending wordt overgemaakt. Dit gebeurt middels dezelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een ander middel. De terugbetaling is kosteloos.
 6. De door de consument betaalde verzendkosten voor de terugzending worden vergoed middels een kortingscode ter waarde van de verzendkosten. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van verzending dan de goedkoopste verzending, vergoedt de ondernemer de bijkomende kosten niet. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor risico van de consument.
 7. Voor de in artikel 5 genoemde voorwaarden geldt dat het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitvoering van het herroepingsrecht bij de consument ligt. Indien dit niet het geval is, beschikt de ondernemer over het recht te terugzending geheel te laten vervallen.

 

Artikel 6 – De prijs

 1. De prijzen van het aanbod worden binnen looptijd van de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen ons hiertoe verplichten of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle in het aanbod genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle in het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

 

Artikel 7 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn te allen tijden vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de consument beschikt de ondernemer over het recht om binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de betreffende aanvaarding deze te ontbinden.
 3. Mondelijke toezeggingen door de ondernemer zijn slechts van toepassing na schriftelijke bevestiging daarvan.

 

Artikel 8 – Garantie

 1. De ondernemer garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en levensduur zoals deze door de ondernemer in redelijkheid is bedoeld.
 2. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Indien de zending verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de afnemer (voor over te gaan op terugzending) dit schriftelijk te melden aan de ondernemer. Gebreken of verkeerd geleverde zaken kunnen uiterlijk tot 30 dagen na levering worden gemeld. Indien de consument overgaat op terugzending zijn de in artikel 5 genoemde voorwaarden van toepassing.
 3. Indien de klachten van de consument door de ondernemer gegrond worden bevonden, zal de ondernemer de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, mits het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken.
 4. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer voor enige andere vorm van schade genoemd in lid 3 is geheel uitgesloten, waaronder ook elke vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst wordt begrepen.
 5. De in artikel 8 genoemde specificaties gelden niet indien:
  1. de consument jegens de ondernemer in gebreke is;
  2. de consument zelf de geleverde zaken heeft proberen te repareren of te bewerken, of dit door derden heeft laten doen;
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onredelijk zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer.

 

Artikel 9 – Levering

 1. De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de bestelling in acht nemen.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. In overeenkomst met de Wet Koop op Afstand zal de ondernemer bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat de bestelling niet op voorraad is of uit het assortiment is, of vertraging om andere redenen heeft, zal de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht krijgen en beschikt hij over het recht de bestelling kosteloos te annuleren.
 4. De leveringsplicht van de ondernemer zal zijn voldaan wanneer de geleverde zaken tenminste een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging geldt het rapport van de vervoerder als volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. De op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn enkel indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen om die reden geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 10 – Overmacht

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk, indien de overeenkomst niet kan worden nagekomen, ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen:
  1. Vertraging bij, of staking door onze leveranciers;
  2. Storingen in het internet, betaalverkeer en elektriciteit;
  3. Overheidsmaatregelen;
  4. Nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten;
  5. Ziekte van personeel.
 2. De ondernemer beschikt over het recht om door overmacht haar verplichtingen op te schorten of zich geheel of gedeeltelijk van de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer is in geen enkel geval gehouden een boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 11 – Klachtenafhandeling

 1. Klachten over uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de gebreken zijn geconstateerd door de consument, schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dient de consument binnen 14 dagen een bericht te ontvangen met een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer ten minste 30 dagen de tijd te geven om de klacht in overleg op te lossen.

 

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen ondernemer en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is het Nederlands recht van toepasing.
 2. Van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomst tussen de ondernemer en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen ons arrondissement kennis. De ondernemer behoudt zich het recht voor het geschil te onderwerpen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument, met uitzondering van geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.